Contact Darkoob Interior Design Company

Address :    - -

Tel :

  0912  

2936025

  0912  

5190982

  (021)  

22668771

  (021)  

22668772

Website :

www.DecoDarkoob.com

eMail :

info@DecoDarkoob.com

Company Personals : :: N/A ::

 

Address :    - -

Tel :

  0912  

3781833

  0916  

3052701

  (061)  

34434702

  (061)  

34456794

Website :

www.Darkoob-co.ir

www.1Decoration.ir

eMail :

info@Darkoob-co.ir

Company Personals : :: N/A ::

 

تماس با شرکت

Phone :

0912 - 3781833 , 0916 - 3052701

Email :

Nima.nourijad@yahoo.com

Address :

ایران ، اهواز ، خیابان اصلی زیتون ، نرسیده به میدان چیتا ، طبقه دوم بانک پاسارگاد

Follow Us